Jessica for Your Exclusive Life.

About Jessica

   Jessica คุณค่า...เหนือระดับ ด้วยขั้นตอนการผลิตจากผู้ผลิตที่มีความชำนาญมากกว่า 28 ปี ผลิตด้วยขั้นตอนที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากบูโร เวอริทัส เซอทิฟีเคชั่น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความพิถีพืถันในการตัดเย็บ พร้อมทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการของผู้บริโภค เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทุกคนประทับใจ เครื่องนอน Jessica ดูเเลและปกป้องคุณด้วนสรรเคลือบ Purista จากประเทศอังกฤษ ป้องกันแบคทีเรีย ไร้กลิ่นนอกจากนั้นหมอนหนุนและหมอนข้างของ Jessica ยังเคลือบสาร Actigrad จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ป้องกันไรฝุ่น แบคทีเรียและเชื้อรา

Copyright © 2015 T.L. Marketing Co.,Ltd. All Right Reserved.